SSS

General

Aesthetic surgery aims to eliminate the age-related or acquired undesirable appearances and make you feel happy with the new look of your body. Thanks to developments in aesthetic surgery, it is successfully possible to correct the fat rolls and folds (with liposuction), breast volume (with breast enlargement or breast reduction), and visible and disturbing defects (with cosmetic surgery) on the body.

The most important factor that adversely affects the healing process is the cigarette. Smoking may delay the healing of tissues due to impaired oxygenation and prevent the desired aesthetic appearance. To prevent the complication and diminish the risk factors, it is crucial to stop smoking and to follow the instructions of the surgeon during the healing process. The presence of concomitant disease and age are other factors affecting the healing process. If you are young and do not have any concomitant chronic disease such as diabetes mellitus, the recovery will be faster and more successful.

As with any surgical procedure, there is no way to completely prevent scarring. However, with aesthetic surgery, the scars usually occur in areas that cannot be easily noticed in normal anatomical folding of the body (at the fold of the breast, at the sulcus behind the ear, at the fold of the eyelids, at the fold of the arms and legs). Nevertheless, very tiny scars can be seen in some surgical sites (such as liposuction, face surgery), which are hardly noticeable.

BREAST AUGMENTATION/REDUCTION

Breast implants are CE and/or FDA approved and we choose the most suitable ones for you. Quality and certified implants can be more expensive than others, but with a better and more durable body fit, they make a distinct difference from cheap ones.

It is a matter of great curiosity whether or not a wound scar will be formed after breast augmentation procedure and where it will occur. The scar is formed, but in the fold at the bottom of the breast and will remain hidden in place, so it will not be noticed.

Kişisel Verilerinizin Kullanımı Hakkında Bilgilendirme Metni

İşbu Rıza ve Bilgilendirme Metninin (“Bilgilendirme Metni”) amacı 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında, Ertuğrul Mah. Orduevi Cad. No: 2 Süleymanpaşa -  Tekirdağ adresinde bulunan Oba Turizm Organizasyon Rekl. Ve Yay. Ltd. Şti. (“Medithrace”) tarafından, aşağıda detayları verilen ve anlaşmalı partner hastaneler (“Hastaneler”) vasıtası ile sağlanan “Ücretsiz İkinci Görüş ve Sağlık Danışmanlığı” hizmetinin sunulması kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler (“Hizmetler”), yararlananlar (“Hastalar”) tarafından sağlanan ve/veya Hizmetler’in sunulması aşamasında Hastalar’dan elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

 

Hastalık Geçmişiniz ve Bilgileriniz Nasıl Elde Edilmektedir?

Hastalık bilgileriniz, tarafınızca bize iletilen “tıbbi raporlarınız, kullandığınız ilaç bilgileriniz, epikrizleriniz, görüntülemeleriniz, görüntüleme raporlarınız, patoloji raporlarınız aracılığı ile elde edilir ve muhtemel tedavi planınızın oluşturulabilmesi adına Türkiye’deki partner hastaneler ve ilgili tıbbi personel ile paylaşılır.

Hangi Verileriniz İşlenmektedir?

 

İşbu başlık altında, Medithrace tarafından, sunulan hizmetler kapsamında işlenen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Bilgilendirme Metni kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “Kişisel Veri” ve “Özel Nitelikli (Hassas) Veri” ifadeleri aşağıda yer alan bilgileri tanımlamaktadır.

Hastane, Hasta tarafından sağlanan aşağıdaki verileri toplamaktadır.

 

 • Kimlik – Adres Bilgileri: Doldurulan form ile ad, soyadı, kimlik numarası, cinsiyet, doğum tarihi, iş veya özel e-posta adresi, telefon numarası, ev veya işyeri adresi,
 • Sağlık Değerlendirme Bilgileri: Hastalık geçmişinize dair tıbbi raporlarınız, kullandığınız ilaç bilgileriniz, epikrizleriniz, görüntülemeleriniz, görüntüleme raporlarınız, patoloji raporlarınız.
 • Ek veriler: Yukarıda detayları görünen veri sınıfları dışında kalan ve Hizmetlerin sunulabilmesi için gereken diğer sağlık ve/veya kişisel bilgiler.

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. maddesi ve Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikler dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde kimlik verileriniz silinerek anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri ya da hassas veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Bilgilendirme metni hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

 

Verilerinizi Hangi Amaçlarla Kullanmaktayız?

Tarafınızca şirketimize muhtemel tedaviniz ile ilgili alacağınız “ücretsiz ikinci görüş” hizmetini sağlamak amacı ile alanında uzman hekim, tıbbi personel ve hastane personeli ile paylaşılır. Bu sayede anlaşmalı hastanelerin eksiksiz bir tedavi planı ve muhtemel tedavi bütçesi çıkartıp, sizinle paylaşması amacı ile kullanılır.

Hastaneler, Hasta tarafından sağlanan kişisel verileri ve Hastane tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni verileri, Hasta’nın Hizmetler’den faydalanabilmesi, Hizmetler’in sağlanması, işbu Bilgilendirme Metni düzenlenen kişisel veri kullanım amaçları ve bu amaçların gerçekleştirilmesi, Hizmetler’in mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve her türlü kanuni yükümlülüğünün yerine getirilmesi için işleyebilir.

Bunun yanında Hastane, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 5, 6 ve 8. Maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde Hasta’nın ayrıca rızasını almaksızın kişisel verileri işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

Verilerinize Kimler Erişebilmektedir?

Medithrace, Hasta tarafından sağlanan kişisel verileri ve Hastane tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni verileri, Hizmetler’in sağlanabilmesi, Hasta deneyiminin geliştirilmesi, Hizmet’lerin geliştirilmesi ve işbu Bilgilendirme Politikası’nın “Verilerinizi Hangi Amaçlarla Kullanmaktayız” başlığı altında belirtilen amaçlardan herhangi birinin gerçekleştirilmesi için diğer hizmet sağlayıcılar ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

 

İşbu Bilgilendime Metni kapsamında toplanan kişisel, klinik ve genetik verileriniz burada yer alan hükümler ve verilerin depolandığı - işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

Verilerinize Erişim Hakkınız ve Düzeltme Talepleriniz Hakkında

 Hasta, Medithrace’a başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini veya ne şekilde işlendiğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Hasta, yukarıda belirtilen taleplerini Ertuğrul Mah. Orduevi Cad. No: 2 Süleymanpaşa -  Tekirdağ adresine veya info@medithrace.com e-posta adresine yazılı olarak iletebilecektir. Medithrace, yukarıda yer alan talepler uyarınca, olumlu veya olumsuz yanıtını gerekçeli olarak ve yazılı veya dijital ortam vasıtasıyla sunabilir. Hasta, İşbu Bilgilendirme Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Hasta’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Medithrace’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Medithrace, Hasta tarafından sağlanan kişisel verileri, Hastanın Hizmetler’den faydalanabilmesi ve sağlanması için İşbu Bilgilendirme Politikası’nda belirlenen ve Hizmetler’in mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, Hizmetler’in sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

Medithrace, ilgili mevzuatta belirlenen veya İşbu Bilgilendirme Politikası’nda ifade edilen şartlarda,  kendisine iletilen, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini ve/veya bu verilerin işlenmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt eder.

Bilgilendirme Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

Meditrace, İşbu Bilgilendirme Politikası hükümlerini dilediği zaman www.medithrace.com adresinde bulunan Web Sitesi üzerinden yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Medithrace, değişiklik yaptığı Bilgilendirme Politikası hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

Beyan edilmiş onam metnini imzalayarak, bilgilendirme ve onam metnini aldığımı, okuduğumu ve anladığımı, kişisel verilerimin işlenmesini, kullanılmasını ve olası tedavim kapsamında üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul ve beyan ederim.

UP